O autoru

Dr Vladan Perić (Kardiolog)

Dr Vladan Perić (Kardiolog)

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu l971 g.

Specijalizaciju iz Interne medicine završio je 1979.godine u N.Sadu, a subspecijalizaciju iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 19841. godine.

Doktorirao je 1995. godine u Vojnomedicnskoj akademiji u Beogradu iz oblasti vezane za problem infarkta desne komore. Ceo svoj naučni i radni vek posvetio je izučavanju infarkta desne komore, i po tome je poznat u stručnim krugovima kod nas i u svetu. U zvanje profesora iz interne medicine u Vojnomedicionskoj akademiije izabran je 2005 godine i reizabran 2010.godine.

Bio je na stručnom usavršavanju iz oblasti kardiologije u Nemačkoj i Švajcarskoj, kao i na brojnim studijskim putovanjiima i kongresima kod nas i u svetu.

Autor je jedine dve monografije o infarktu desne komore u našoj literature, kao i monografije "Zdravo srce", koja se na razumljiiv i popularan način bavi problemima koronarne bolesti kod žena.

Autor je i koautor više izabranih poglavlja iz kardiologije u nekoliko drugih monografija, a ima i više od 110 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Duže od tri decenije radio je u Klinici za Urgentnu internu medicinu u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde se leče i dijagnostikuju najteži i najkompleksniji bolesnici ne samo iz oblasti kardiologije, već i celokupne interne medicine.

Član je Kardiološke sekcije SLD, i Evropskog udruženja kardiologa.